:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

21 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 4 บ้านแม่มุ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 

หมู่ที่ 5 บ้านแม่นาจร วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 6 บ้านแม่วาก วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 7 บ้านสบวาก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 9 บ้านแม่มะลอ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 10 บ้านแม่เอาะ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 11 บ้านแม่ขอ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 12 แม่หอย วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 13 บ้านแม่แจ๊ะ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 14 บ้านใหม่พัฒนาสันติ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 15 บ้านแม่สะงะ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 17 บ้านห้วยขมิ้น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 18 บ้านขุนแม่วาก วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร