:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)