:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
กองการศึกษา
นายอาจหาญ ธิคำ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นางสาวจิตติมา เพ็งสกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสายทอง สมวถา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่นาจร
นางอุพิศ จำปามณี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยหอย
นางสาวศศิ นิรมลมณฑล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่ขอใน
นางเสาวภา วีรชนวงศ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่มุ
นางสุภาพร ไชยบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่นาจร
นางสุจินดา ทานัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่มะลอ
นางสาววราพร พิพัฒน์หฤทัยกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่เอาะ
นางวราภรณ์ จริยา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่ซา
นางกันยารัตน์ พิทาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยผา
นางนวดา แสงกระจ่างเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ป่าเกี๊ยะใน
นางจิราภรณ์ พนากิจไพรวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่หอย
นางณัฏฐนิช มรุพงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่จอนหลวง
นางฐิตารีย์ ศิลปะพงไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่แจ๊ะ
นางอธัญญา กล้ารรงค์เชาว์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สบแม่รวม
นางบุญจันทร์ ยิ่งสินสัมพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่แฮเหนือ
นางจารุณี อร่ามเวชวิบูลย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่มุใน
นางจันทร์อินทร์ นุ่นเส้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่สะงะเหนือ
นางวรรณี ปลูกเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่เอาะเหนือ
นางพรรณี พนารัตนดอนชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่ซา
นางวิยะดา ลำนำไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่มะลอ
นางศรีจันทร์ คีรีรัตนคำรน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่สะงะ
นางจันทร์ดี หาญตระกูลรุ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่เอาะ
นางพรรณี กล้าณรงค์เกื้อ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่หอย