:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
หัวหน้าส่วนราชการ
กริชชาญ สังเวียนวงษ์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด
โทร 062-2197479
นายประเสริฐ จินตนา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอัมพร สมหมาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธีรศักดิ์ ชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอาจหาญ ธิคำ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา