:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
สำนักปลัด
นายประเสริฐ จินตนา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุวัณชาติ หนักแน่น
นักวิชาการเกษตร
นางทับทิม ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวตีรณา ทาวัง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศศิธร สมพัตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายอำนาจ อนุรักษ์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ